רשות החשמל

ראש ענף כלכלן/ית (רשות החשמל)

מספר המכרז : פומבי 103068
תואר המשרה: ראש ענף כלכלן/ית (רשות החשמל)
היחידה: אגף אסדרה
המקום: ירושלים
המשרד: רשות החשמל
חלקיות: 100%
דירוג : 011 מח"ר
הדרגה : 36 – 39, של הדירוג 011 מח"ר
תאור התפקיד:
איסוף, ריכוז והטמעת נתוני משק החשמל, ובכלל זה נתונים המתקבלים מיחידת
ניהול המערכת ומחברת חשמל לישראל ונתונים הנוגעים לחובת הדיווח לרשות החשמל
במערכת ה-BI והנגשתם לממונים.
ריכוז נתונים לטובת ניתוחים מקצועיים ובכלל זה מעקב אחר התנהגות השחקנים
השונים במשק החשמל והצגת הממצאים לממונים.
סיוע בבניית מודלים כלכליים תוך השענות על מספר רב של משתנים והנחות ייסוד
במשק החשמל.
סיוע בבחינת הרגולציה הקיימת, בהכנת הצעות לטיוב ובביצוע בקרות בנושאים
שונים בהתאם לדרישת הממונה.
סיוע בהכנת תחשיבי עלות תועלת להערכת יעילות וכדאיות של צעדים רגולטוריים
במשק החשמל.
עריכת סקירות כלכליות בסוגיות שונות או סקירות השוואתיות בין משק החשמל
הישראלי למשקי חשמל מקבילים בעולם ולמשקים מעולמות תוכן אחרים בארץ בהתאם
לדרישת הממונה.
סיוע למנהל האגף בנושאים מקצועיים רלוונטיים.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
************************
השכלה:
השכלה אקדמית תואר ראשון בכלכלה או סטטיסטיקה או חשבונאות או רו"ח מוסמך
מטעם לשכת רואי החשבון בישראל.
ניסיון:
לא נדרש ניסיון קודם.
*שיבוץ בדרגה גבוה יותר מהתחילית בהתאם לתקשי"ר ובהצגת ניסיון כלכלי.
*ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט המטלות שבתיאור התפקיד.
*הניסיון ימנה טרם או לאחר קבלת התואר.
כישורים ונתונים נוספים רצויים:
******************************
היכרות עם משק החשמל הישראלי.
הבנה של סוגיות כלכליות ויכולות ניתוח.
חשיבה אנליטית ויכולת הסקת מסקנות.
היכרות עם תוכנות office ושליטה מלאה בתוכנת excel.
יכולת הצגה של תוצרים.
יכולת לעבודה עצמאית ובצוות.
כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה בשפה העברית וידיעה טובה של השפה
האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
הערות
המשרה היא בלתי צמיתה.
משרה זאת הינה משרה במסלול קידום, ראש ענף – מרכז/ת בכיר/ה , מתח דרגות
36-41.
העובד שייבחר יתקדם בהתאם למסלול הקידום של המשרה המוכרזת.
המכרז הנו מכרז עתודה- בשלב זה קיימת משרה פנויה אחת. אם וכאשר יתפנו
משרות זהות נוספות במהלך 12 חודשים ממועד החלטת ועדת הבוחנים במכרז,
ניתן יהיה למנות את המועמדים שנבחרו כשירים בהתאם לסדר הכשירות במכרז.
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק
בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן
מהותי מהמוזכר במכרז."
שכר הבסיס בדרגה התחילית שהינה 36 ללא גמולי השתלמות עומד על 6671 ש"ח.
שכר הבסיס בדרגת השיא בשלב הראשון במסלול הקידום שהינה 39 כולל גמול
השתלמות ב' עומד על 9786 ש"ח.
השכר המפורט מעלה הינו שכר בסיס ואינו כולל רכיבי שכר תוספתיים כגון החזר
הוצאות נסיעה, שעות נוספות ועוד.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד שייבחר יידרש לעמוד בבדיקות רפואיות.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה.
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.
המכרז פורסם ביום : ו' בחשון, תשפ"ג (31/10/2022).
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : י"ג בחשון, תשפ"ג (7/11/2022).
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים למשרד הרלוונטי). על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

משרות קשורות

רשות החשמל

לרשות החשמל דרושים/ות סטודנטים/יות לאגף רגולציה כלכלית ופיתוח תשתיות חלוקה

07/03/2024

ירושלים
logo
אלביט מערכות

מנהל תחום חשבות- Elbit

28/01/2024

logo
אלביט מערכות

כלכלן.ית- Elbit

28/01/2024

הצטרפו לניוזלטר שלנו

קבלו ישירות למייל משרות חדשות, עדכונים על אירועים וסדנאות, טיפים מעולם הקריירה ועוד.

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

  • פגישות בזום או פרונטלית
  • אורך פגישת הייעוץ כשעה
  • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן