משרד הביטחון

משרות במשרד הביטחון

מנמ"ח מוקד אחזקה מבצעים וחדר מצב

מקום עבודה תל אביב-יפו

הגשת מועמדות עד 30/05/2024

תמצית כללית: ניהול והפעלת מוקד מבצעים ואחזקה, חדר מצב ומש"ב משהב"ט.

פרוט התפקיד:

 1. נשיאה באחריות כוללת לתפעול השוטף והתקין של חדר המצב ומש"ב במשהב"ט.
 2. נשיאה באחריות לתאום הפעלה ושליטה במבצעים ובאירועים מול גורמים במשהב"ט, גורמים חיצוניים, צה"ל, כוחות הביטחון, משרדי ממשלה, בהתאם להנחיות הממונה.
 3. נשיאה באחריות להפעלת מוקד התקלות כולל טיפול בפניות עובדי המשרד בנושאי אחזקת מבנים ומערכות.
 4. נשיאה באחריות לעדכון ותפעול מערכות השו"ב, בחדר המצב ומש"ב משהב"ט, בתיאום וסיוע אגף התקשוב.
 5. הדרכה והכשרת מוקדניות ואחראיות משמרות בחדר המצב.

*מילוי כל תפקיד אחר/נוסף אשר יוטל על ידי הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה: אקדמי/ת או הנדסאי/ת או טכנאי/ת.

ניסיון: ניסיון של 2 שנים לאקדמי/ת, 3 שנים להנדסאי/ת ו-4 שנים לטכנאי/ת, בניהול וארגון, רצוי בתחום הפעלת מוקדי אחזקה/ מבצעים. לבעלי/ות תואר שני תופחת שנת ניסיון אחת.

מנמ"ח הסדרי מקרקעין דרום

מקום עבודה תל אביב-יפו

הגשת מועמדות עד 30/05/2024

תמצית כללית: אחריות לטיפול בכל הקשור להסדרת מקרקעין שבתחום הגיאוגרפי המוגדר מול גורמים ממשלתיים ופרטיים. ריכוז עבודת המטה לגיבוש עמדת מערכת הביטחון לצורך מתן מענה לגורמים אזרחיים הפונים בנושאי מקרקעין שונים, שבתחום הטיפול. אחריות לניהול מו"מ וגיבוש הסכמים בנושאי מקרקעין ונדל"ן.

פרוט התפקיד:

 1. אחריות לריכוז ולקבלת דרישות חדשות להסדרת מקרקעין ולהכנת ההסדרים עם בעלי המקרקעין, לחתימת הממונה.
 2. עריכת הפניות להקצאת קרקעות, ובדיקת קיום כל המסמכים הנדרשים.
 3. מעקב אחר השלמת תהליך ההקצאה ואישור עליה לקרקע.
 4. אחריות לביצוע ביקורות עיתיות במקרקעין שבתחום האחריות הגיאוגרפית.
 5. אחריות לטיפול בכל הפניות המתקבלות מגופי תשתית, משרדי ממשלה וגופים אזרחיים בכל הנוגע לשטחים הביטחוניים שבתחום הטיפול.
 6. אחריות לעריכת הסכמי הסדרת מקרקעין, החתמתן ומעקב אחר ביצוען, לרבות דיווח לממונים בגין חריגות.
 7. אחריות לאישור תשלומים לספקים.
 8. קיום מגעים בכתב ובע"פ עם נציגי הגופים הדורשים ונציגי המשרד בכל הקשור לתחומי הפעילות.
 9. ריכוז הטיפול מול רשויות רלוונטיות בתחום האחריות הגיאוגרפית.

*מילוי כל תפקיד אחר/נוסף אשר יוטל על ידי הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה: אקדמית (תואר ראשון) או הנדסאי/ת או טכנאי/ת.

ניסיון: ניסיון של שנתיים לאקדמי/ת, 3 שנים להנדסאי/ת ו-4 שנים לטכנאי/ת, בתחום: מקרקעין / נכסים/ התקשרויות/ כספים. לבעלי/ות תואר שני תופחת שנת ניסיון אחת.

מנמ"ח בטיחות, גיהות ומניעת אש

מקום עבודה תל אביב-יפו

הגשת מועמדות עד 30/05/2024

מצית כללית: אחריות להסדרי בטיחות גיהות ומניעת אש בשיגרה ובשע"ח, בתאונות עבודה ומתן פתרונות מילוט. פעילות להקניית ידע לעובדים בדבר הוראות הבטיחות והגיהות בעבודה עפ"י הוראות הדין והוראות משרד.

פרוט התפקיד:

 1. אחריות ליזום נהלים והוראות בנושאי בטיחות, גיהות וכיבוי אש בשיגרה ובשע"ח במבנים, במעליות, במחסנים ובשטחי עבודה ועוד, למען הבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים ולמניעת תאונות        עבודה. אחריות לפיקוח על קיום הנהלים והוראות אלו.
 2. אחריות לביצוע ביקורות בטיחות תקופתיות ושוטפות במבנים ומתקנים, כלי עבודה וציוד מגן אישי. ציון מפגעים והמלצה על פתרונות או על אמצעי הבטיחות הנדרשים ודיווח עליהם לממונה הישיר          ולגורמים הרלוונטיים.
 3. ייזום השתלמויות וימי עיון להכשרת עובדים ונאמני בטיחות בנושאי בטיחות, גיהות, כיבוי אש, עזרה ראשונה, החייאה ומילוט.
 4. אחריות לקיום אמצעי בטיחות וכיבוי אש בהתאם לחוק.
 5. פיקוח על דרכי המילוט במבני המשרד והמלצה על מתן פתרונות מילוט לפי הצורך.
 6. הכנת מצעים מעת לעת לתרגילים בנושאים בתחום כיבוי אש ומילוט במבנים של המשרד, בהנחיית הממונה ובשיתוף עם גורמים מוסמכים ומקצועיים.

*מילוי כל תפקיד אחר/נוסף אשר יוטל על ידי הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה: מהנדס/ת או הנדסאי/ת או טכנאי/ת, ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים/ טכנאים או אקדמאי/ת בעל/ת תואר במדעי הטבע/ מדעי החיים/ טכנולוגיה.בוגר/ת קורס ממונה על בטיחות בעבודה מטעם המוסד לבטיחות וגהות או מוסד מוכר ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

בנוסף רישיון: בעל/ת אישור כשירות שנתן מפקח העבודה הראשי מטעם משרד הכלכלה בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) התשנ"ו – 1996.

ניסיון: נסיון של שנתיים לאקדמאי/ת, 3 שנים להנדסאי/ת ו-4 שנים לטכנאי/ת, בתחום בטיחות. לבעלי/ות תואר שני תופחת שנת ניסיון אחת.

ר' מערכת בינוי ופרוייקטים

מקום עבודה תל אביב-יפו

הגשת מועמדות עד 30/05/2024

תמצית כללית: אחריות לתכנון, ביצוע ופיקוח על פרוייקטים מורכבים הקשורים לבינוי ושיפוצים של מבנים ומערכות, בהתאם להנחיית הממונה. הכנת מפרטים מקצועיים וכמויות, פיקוח על ביצוע בדיקת חשבונות ואישורם.

פרוט התפקיד:

 1. אחריות לוודא תכנון והכנת כתבי כמויות ומפרטים טכניים לעבודות בנייה ושיפוץ משרדים לצורך הוצאת מכרזים והזמנות לספקים.
 2. ממונה על ביצוע הנדסי נאות של העבודות בהתאם לתכנון, לו"ז, איכות כולל בקרת איכות טיב הנדרשים בחוזה, בתקנים ובהוראות השונים, תוך כדי ביצוע תאום עם כל הגורמים האחרים המעורבים      כולל המפקחים המקצועיים בביצוע הפיקוח בתכנון וכד'.
 3. אחריות לוודא ביצוע בהתאם לתקציבים.
 4. בדיקת חשבונות וחישובי כמויות שהוגשו ע"י הקבלנים וניהול מו"מ על המחירים וכו'.
 5. השתתפות כחבר בועדת מכרזים מחוץ לאגף כאשר מכרזים אלו עבור עבודות האגף.
 6. שותפות בסיורים של היחידה לצורך פיקוח על מבנים של משהב"ט בכל רחבי הארץ, בתחום האחריות.
 7. מתן יעוץ מקצועי בתחום האחזקה המונעת ושיפוץ מבנים, בתחום האחריות.

*מילוי כל תפקיד אחר/נוסף אשר יוטל על ידי הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה: מהנדס/ת או הנדסאי/ת או טכנאי/ת בתחום אזרחי/ חשמל/ מכונות / אדריכלות  ורישום בפנקס המהנדסים/ אדריכלים או בפנקס ההנדסאים/ טכנאים.

ניסיון: ניסיון של 3 שנים למהנדס/ת , 4 שנים להנדסאי/ת ו 5- שנים לטכנאי/ת בביצוע ובניהול פרוייקטים בתחום הבינוי.

לבעלי/ות תואר שני תופחת שנת ניסיון אחת.

ניתן להגיש מועמדות למכרזים באתר:

https://jobs.mod.gov.il/#/Tenders

לוגו משרד הביטחון

משרות קשורות

לוגו משרד הביטחון
משרד הביטחון

למשרד הביטחון דרושים אנשים איכותיים לתפקידי רווחה וקשרי לקוחות

03/04/2024

ירושלים
לוגו משרד הביטחון
משרד הביטחון

עוזר/ת נציג מ שהב"ט משרד הביטחון ( בהודו)

14/11/2023

הצטרפו לניוזלטר שלנו

קבלו ישירות למייל משרות חדשות, עדכונים על אירועים וסדנאות, טיפים מעולם הקריירה ועוד.

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

 • פגישות בזום או פרונטלית
 • אורך פגישת הייעוץ כשעה
 • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן