משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור בת“א מגייסת מנהל/ת יחידת - כימיה מזון

מס' המשרה81128146:
תואר המשרה:מנהל/ת יחידה )כימיה מזון( 1 – משרות.
היחידה:מעבדת מזון – בכ"מ
המקום:תל אביב – יפו
המשרד:מע. בריה"צ ת"א
הדרגה:דרגה א2 – א4 דירוג 33 ביוכימאי-מיקרוביאו
דרגה 40 – 42 דירוג 12 מהנדסים.
חלקיות100: אחוז
טווח שכר:ייקבע בהמשך
תאור התפקיד :
ניהול יחידה מעבדתית המונה 6 משרות לפחות.
נושא/ת באחריות הכוללת המקצועית והמינהלית בכל תחומי פעילות היחידה.
ריכוז הפעילות המקצועית הקשורה בביצוע בדיקות בתחום הכימיה האורגנית ואי-
אורגנית של מים או מזון, בכפיפות למנהל/ת המעבדה.
אחריות לכתיבת הנהלים ושיטות הבדיקות המבוצעות ביחידה ואחריות לוודא ששיטות
אלה תקפות, אמינות, מדויקות ומהימנות, בהתאם לתקנים הלאומיים והבין
לאומיים, הסנטדרטים והרגולציה המחייבת.
אחריות לביצוע הבדיקות הנדרשות ליחידה ברמה מקצועית גבוהה, בלוח זמנים
מוגדר ועל פי הנהלים הכתובים והמאושרים על ידי הממונה.
אחריות לעיבוד ממצאי הבדיקות, לאישורן ולהפצתן לכלל הלקוחות.
בעל/ת סמכות חתימה על ממצאי המעבדה בנושאים הרלוונטיים שביחידה.
התעדכנות שוטפת בספרות המקצועית והבינלאומית בתחומי האחריות, יישום
החידושים המדעיים ביחידה בתיאום עם הממונה.
אחריות לפיתוח, תיקוף ועדכון שיטות הבדיקה בהתאם להתפתחות הטכנולוגית וצרכי
בריאות הציבור המשתנים ובתיאום עם הממונה.שותפות בגיבוש נהלים הנוגעים לפעילות הכוללת של המעבדה ולהטמעתם בפעילות של
היחידה.
שותפות בגיבוש תכנית הבטחת איכות וביקורת טיב כוללת למעבדה והטמעתה ביחידה.
אחריות לתפקוד נאות ולניצול יעיל של המכשור המעבדתי ביחידה, לתחזוקה שוטפת
ותקופתית של הציוד ולתיעוד התקלות והטיפולים המונעים ומועדיהם.
אחריות להערכת מכשור חדש, התאמתו לדרישות, הדרכת העובדים להפעלתו ולהטמעתו
בחיי השגרה של היחידה.
אחריות לדווח לממונה על כל חריגה מקצועית, תקלה, תאונה או מפגע בטיחותי
ביחידה.
ניהול ופיקוח צוות העובדים הכפופים לו/ה ופתרון בעיות מקצועיות ומינהליות
על פי הצורך.

שמירה פיתוח ועדכון הידע המקצועי של עובדי היחידה.
יוזמה, ארגון והשתתפות בתכניות הדרכה והשתלמויות לטובת העובדים ואנשי המקצוע בתחום הכימיה של המים
או המזון.
ייעוץ לגורמים מקצועיים בנושאים שבתחום המומחיות והאחריות ובכלל זה לממונים לרבות למחלקה למעבדות
וראש חטיבת בריאות הציבור וליחידות בחטיבה ובמשרד הבריאות.
ייזום, כתיבת הצעות מחקר, הובלה וביצוע סקרים ומחקרים בתחומי האחריות בתיאום עם הממונה.
ריכוז המסקנות ויישומן בעבודה לשיפור איכותם של המים או המזון, בתיאום עם הממונה.
השתתפות בוועדות מקצועיות במסגרת משרד הבריאות וועדות מקצועיות מחוץ למשרד בתיאום עם הממונה.
ביצוע תפקידים נוספים בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף
****************************
השכלה:*
:לביוכימאים – תואר שני באחד ממקצועות המפורטים, בהתאם לאתר משרד האוצר——————
-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic
class_AcademicClass_Labs.pdf
למהנדסים – תואר שני בהנדסה כימית, או בהנדסת סביבה.
למנהל/ת יחידה כימיה מזון – ניתן להגיש מועמדות גם מי שהינו/ה בעל/ת תואר
שני בביוטכנולוגיה של מזון.
תינתן עדיפות לבעלי תואר שלישי.
ניסיון:
——————
לבעלי תואר שני- ניסיון מקצועי של 6 שנים.
לבעלי תואר שלישי- ניסיון מקצועי של 4 שנים.
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום כימיה אנליטית וניהול צוות עובדים.
דרישות רצויות נוספות
****************************
ידע
——————
הכרת החוקים והתקנות הקשורים לעבודה.
שליטה בשימוש במערכות מידע ממוחשבות רלוונטיות.
שפות
——————

שליטה בכתב ובעל פה בשפה העברית.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאה, הבנה וכתיבה של ספרות מקצועית.
כישורים אישיים
——————
כושר ניהול וארגון.
כושר ניהול משא ומתן.
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
הערות:
* ייתכנו שינויים ארגוניים ופיזיים במערך המעבדות לרבות כפיפות ושינוי מקום
גיאוגרפי
_______________________________________
________________________________________
סיכום דרישות מסמכים:
.1 קורות חיים.
.2 תעודת השכלה כמצוין מעלה בדרישות ההשכלה במשרה.
.3 להוכחת דרישות הניסיון נדרש אישור העסקה כולל לוגו, חתימה,
פירוט תאריכי העסקה, היקף משרה, פירוט התפקידים ותחומי האחריות בתפקיד.
________________________________________
________________________________________
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
גיליונות הערכה ומשוב של עובד המדינה יתקבלו כמסמכים דיגיטליים שיוצגו
מתוך תיק העובד.עובד מדינה שתיק העובד אינו מנוהל במרכבה יצרף לבקשה
גיליונות הערכה ומשוב מהשנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

, תשפ"ד )20/09/2023(

המכרז פורסם ביום : ה' בתשרי

, תשפ"ד )08/10/2023(

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כג' בתשרי

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים

הנלווים למשרד הרלוונטי.(

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור

בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות

כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

משרות קשורות

משרד הבריאות

למשרד הראשי של משרד הבריאות בירושלים דרוש סטודנט/ית – המרכז להנחיות רפואיות מתקדמות

02/04/2024

ירושלים
משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור בת“א מגייסת סטודנט/ית למרכז למיקובקטריה

26/03/2024

משרד הבריאות

דרושים סטודנט/ית חשבות (סטודנטים שנא-תואר שני)

19/03/2024

ירושלים

הצטרפו לניוזלטר שלנו

קבלו ישירות למייל משרות חדשות, עדכונים על אירועים וסדנאות, טיפים מעולם הקריירה ועוד.

בקשה לתיאום פגישת ייעוץ קריירה

  • פגישות בזום או פרונטלית
  • אורך פגישת הייעוץ כשעה
  • הפגישות בעלות סמלית לסטודנטים/יות ובוגרים/ות
פרטים אישיים
דילוג לתוכן